สรุปการบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัด   อำเภอ ตำบล
 
ลำดับที่
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
แก้ไขข้อมูล อกม.
ลบข้อมูล อกม.
บันทึกข้อมูล
ผลการปฏิบัติงาน อกม.
บ้านเลขที่
หมู่ที่
เบอร์โทรศัพท์