รายงานสรุประดับประเทศ
กรุณากรอกชื่อและรหัสผ่าน
รายงานที่ 1: ชื่อผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
รายงานที่ 2:
จำนวนอาสาสมัครเกษตรจำแนกตามรายสาขา     
รายงานที่ 3: จำนวนอาสาสมัครเกษตรจำแนกตามวิชาการหรือเทคโนโลยีที่มีความชำนาญมากที่สุด  
รายงานที่ 4: จำนวนอาสาสมัครเกษตรจำแนกตามความรู้ที่ต้องการได้รับเพิ่มเติม  
รายงานที่ 5: ผลการบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตรตามเป้าหมาย
คู่มือการบันทึกโปรแกรมอาสาสมัครเกษตร

คู่มือการบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตร


ระบบเปิดใช้งานปกติแล้วค่ะ
LINK ระบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม.
หากมีปัญหาเรื่องข้อมูลอาสาสมัครเกษตร  กรุณาติดต่อ 0-2579-3006
หากมีปัญหาเรื่องโปรแกรมอาสาสมัครเกษตร  กรุณาติดต่อคุณอาธิดา ที่ 0-2940-6028-9 หรือ e-mail : arthida@doae.go.th