หน้าหลัก สาระน่ารู้ ระเบียบ/ประกาศ ดาวน์โหลด ระบบรายงาน อกม. ติดต่อเรา
ความเป็นมาของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ความหมายของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
บทบาทภารกิจอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
สิทธิประโยชนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
เว็บไซต์อาสาสมัครเกษตร(อกษ.)
ป้ายไวนิลจัดนิทรรศการ
......
 
 
 
หน้าหลัก > ติดต่อเรา

 

งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)
สำนักพัฒนาเกษตรกร

อาคาร ๑ ชั้นที่ ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร
๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

Bureau of Farmers Development, Department
of Agricultural Extension,
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.

โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖
โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙ 
E-mail :farmdev10@doae.go.th

กลุ่มงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร
เบอร์ภายใน 540
โทร.0-2579-3006
โทรสาร.0-2579-3006
 E-mail:-
นายประวิช  จรดำ
ผอ.กลุ่มงานพัฒนา
กลุ่มเกษตรกร
(กพก.)
งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)
สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาคาร ๑ ชั้น ๔ ถนนพหลโยธิล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงเทพมหานคร
โทร
.๐-๒๕๗๙-๓๐๐๖, ๐-๒๙๔๐-๖๐๒๕ E-mail : asakaset@doae.go.th, http://www.facebook.com/rsakaset.moac