หน้าหลัก สาระน่ารู้ ระเบียบ/ประกาศ ดาวน์โหลด ระบบรายงาน อกม. ติดต่อเรา
ความเป็นมาของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ความหมายของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
บทบาทภารกิจอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
สิทธิประโยชนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
เว็บไซต์อาสาสมัครเกษตร(อกษ.)
ป้ายไวนิลจัดนิทรรศการ
......
 
 
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
 
  ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
หลักสูตร "การลดต้นทุนการผลิต
ข้าว" ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก. ติดตามความก้าวหน้า
การจัดเก็บข้อมูล สำมะโนเกษตร
ณ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.สพก. ติดตามการดำเนินของ
อกม.ในการ จัดทำสำมะโนเกษตร พร้อมกับเยี่ยมการดำเนินกิจการ
ของกลุ่มแม่บ้าน
ณ พื้นที่จังหวัดสงขลา
๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก. ติดตามการดำเนินของ อกม.ในการจัดทำสำมะโนเกษตร
ณ พื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ และบรรยายพิเศษในงานชุมนุม
แม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่
๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.สพก. ติดตามการดำเนิน
ของ อกม.ในการจัดทำสำมะโน
การเกษตร ณ พื้นที่จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดลพบุรี
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.สพก.ร่วมพิธีเปิดโครงการ
สำมะโน การเกษตร พ.ศ.๒๕๕๖
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
กรุงเทพมหานคร
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
นายสุรพล จารุพงศ์
รอง อธส.เปิดสัมมนา
อาสาสมัครเกษตรจังหวัด
ห้องประชุม กรมฯ ชั้น ๕
๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ งาน อกม.จังหวัด
๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวิทยา อธิปอนันต์
รอง อธส.
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำ/
ปรับปรุงโปรแกรม อกม.
๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
คณะทำงานขับเคลื่อน
การดำเนินงาน อกม.
จาก สพก.
ดูงาน อกม.จ.นครราชสีมา
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
แจกสมุดทะเบียนเกษตรกร
โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ 
นายวิทยา อธิปอนันต์  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เปิดการสัมมนาสรุปผล
การดำเนินงาน อกม.ปี ๒๕๕๕
๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
นายศุภชัย บานพับทอง 
รองปลัด กษ.เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการ
นโยบายอาสาสมัครเกษตร
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นายวิทยา  อธิปอนันต์ 
รอง อธส.
เป็นประธานการประชุม
อาสาสมัครเกษตร
งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)
สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาคาร ๑ ชั้น ๔ ถนนพหลโยธิล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงเทพมหานคร
โทร
.๐-๒๕๗๙-๓๐๐๖, ๐-๒๙๔๐-๖๐๒๕ E-mail : asakaset@doae.go.th, http://www.facebook.com/rsakaset.moac